Linna Shih

Principal


Email: linna.shih@bohua.org

Han Yan

Assistant Principal


Email: hanzixjl@gmail.com

Mia Zhang

EC Coordinator


Email: mia.zhang@bohua.org

Xiaojun Qin

CTC Coordinator


Email: xiaojun.qin@bohua.org

Jessica Kuo

CTE Corrdinator


Email: jessica.kuo@bohua.org

Qunying Zheng

Volunteer Coordinator


Email: Jane.Zheng@Colorado.EDU

Yuanfang Gao

Financial Manager


Email: gaoyuanfang@yahoo.com

Yinghua Jin

PTA Chair


Email: jinalice@yahoo.com