Administrators           CTC Teachers             CTE Teachers     EC Teachers

Linna Shih 

Principal


Email: linna.shih@bohua.org

Han Yan

Assistant Principal


Email: hanzixjl@gmail.com

  Mia Zhang 

EC Coordinator


Email:  mia.zhang@bohua.org

Xiaojun Qin

CTC Coordinator


Email:  xiaojun.qin@bohua.org

Jessica Kuo

CTE Corrdinator  


Email: jessica.kuo@bohua.org

Qunying Zheng 

Volunteer Coordinator


Email: Jane.Zheng@Colorado.EDU

Yuanfang Gao

Financial Manager 


Email: gaoyuanfang@yahoo.com

Yinghua Jin 

PTA Chair


Email: jinalice@yahoo.com